Đại hội Liên đội, nhiệm kỳ năm học 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 03 /HD-HĐĐ, ngày 15/9/2022 của Hội Đồng Đội thị xã về việc tổ chức Đại hội Liên đội.

Được sự chỉ đạo của Chi bộ, Hiệu. Tổng phụ trách Đôi trưởng trường Tiểu học Tân Thạnh A, long trọng tổ chức Đại hội Liên đội, nhiệm kỳ năm học 2022-2023

Đại hội Liên đội trường Tiểu học Tân Thạnh A, tổng kết công tác Đội năm học 2021 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2022 – 2023.