Hội nghi Cán bộ - Viên chức, năm học 2022 - 2023

Thực Công văn số 214/CV-PGDĐT, ngày 31/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022-2023. Ngày 24/9/2022, Trường Tiểu học Tân Thạnh A tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023. Cán bộ - Viên chức đã bàn và thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng từ kết quả đạt được trong năm học 2021-2022; căn cứ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2022 - 2023 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Giá Rai, trường Tiểu học Tân Thạnh A xác định chủ đề năm học 2022-2023 như sau: “Đoàn kết nỗ lực vượt khó; khơi dậy sự sáng tạo và khát vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Ban giám hiệu đã chuẩn bị tốt các điều kiện, triển khai thực hiện các hoạt động dạy học, đa dạng các hình thức tổ chức để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19; chủ động rà soát, có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của đơn vị.

Ban giám hiệu luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học phù hợp, hiệu quả; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” trong toàn Ngành, phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ năm học theo từng giai đoạn, đẩy mạnh phong trào giữ gìn trường, lớp “Xanh hơn – Sạch hơn – Đẹp hơn; tổ chức các Hội thi: “ Sáng tạo thiết bị đồ dùng dạy học” “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” , “Vở sạch – Chữ đẹp”, Đại hội thể dục thể thao và các phong trào khác do ngành tổ chức.