Kế hoạch tháng 9/2020

Ngày đăng: 07/11/2020 245 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH TÂN THẠNH A

 

 
 
 

Số: …./KH-THTTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Tân Thạnh, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9/2020

 

 
 

 

          Chủ đề của tháng: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, chào mừng năm học mới 2020 - 2021.

          Trọng tâm: Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức trong nhà trường; nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh; tiếp tục rà soát vận động học sinh ra lớp…

          Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và tình hình thực hiện công tác tháng 8/2020, Trường TH Tân Thạnh A đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 09/2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

I. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Biên chế học tập

Tuần thực học 01: từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020

2. Kết thúc công tác thu nhận học sinh, báo cáo đầu năm 2020-2021

Kết thúc cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, rà soát đối chiếu với danh sách trẻ trong độ tuổi để huy động hết số trẻ còn lại trong độ tuổi thuộc địa bàn vào học, dứt điểm trễ nhất vào ngày 03/9/2020. 

           - Hoàn thành các mẫu báo cáo và danh sách học sinh bỏ học trong hè nộp báo cáo bằng văn bản và Email về Phòng GD&ĐT các báo cáo đầu năm gồm có:

- 7 mẫu tuyển sinh năm học 2020-2021 (bằng văn bản)

- Mẫu Học sinh bỏ học trong hè 2020

- Mẫu số liệu quy mô trường lớp đầu năm

        Thời gian báo cáo về Phòng GD&ĐT chậm nhất đến hết ngày 03/9/2020.

3. Sắp xếp lớp theo trình độ đồng đều của học sinh 

Căn cứ vào kết quả xếp loại học lực năm qua cùng kết quả kiểm cuối năm để phân hóa đối tượng HS và sắp xếp lớp một cách hợp lý. Thực hiện theo Kế hoạch số 423/KH-PGDĐT ngày 24 /7/2018 của Phòng GDĐT về "Sắp xếp lớp theo trình độ học sinh, tăng cường dạy học phân hóa theo định hướng phát triển năng lực HS  TH từ NH 2018-2019 trở đi".

4. Phân công chuyên môn

- Phòng GD&ĐT duyệt Phân công chuyên môn chính thức từ ngày Chậm nhật là 04/09 /2020 , gồm:

    - Bảng Phân công chuyên môn 2020 - 2021

    - Thời khóa biểu giờ dạy của Hiệu trưởng, các Phó HT và các GV bộ môn

    5. Thực hiện Thời khóa biểu và thời gian từng buổi học

Thực hiện quy định thống thông báo số 22/TB-PGD, ngày 07/01/2019 và thông báo số 03/TB-PGD, ngày 09/01/2019 về việc thực hiện dạy học 2 buổi, 7-8 buổi (đối với lớp 2-5). Riêng lớp 1 thực hiện theo thời khóa biểu mới.

6. Xác định nguyên nhân HS yếu  kém (HS chưa HTMH), làm biên bản bàn giao lớp 

- Căn cứ kết quả điểm kiểm tra cuối năm qua và số lượng học sinh lưu ban năm qua của từng lớp; sau khi sắp xếp lớp theo trình độ học sinh, Tổ chức làm biên bản bàn giao lớp giữa GVCN năm qua với GVCN năm học 2019-2020,thực hiện theo đúng Kế hoạch số 579/KH-PGDĐT ngày 24/8/2020 của Phòng GD&ĐT đã triển khai.

- Lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để chăm bồi, kèm cặp cho số HS yếu của lớp ngay từ đầu năm học.

7. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Giúp đỡ học sinh yếu kém  (Học sinh Chưa HTMH cấp TH) năm học 2020 -2021

- Căn cứ kết quả và phân tích nguyên nhân học sinh yếu kém, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện từ đầu năm học 2020-2021.

- Tập hợp danh sách học sinh yếu kém, học sinh chậm tiếp thu, khó khăn về học tập;

- Phân công phụ trách giảng dạy phụ đạo học sinh yếu kém trong học kỳ 1;

 - Nộp Phòng GDĐT duyệt Kế hoạch Giúp đỡ học sinh yếu kém (Học sinh Chưa HTMH cấp TH), trễ nhất ngày 15/9/2020.

8. Hội nghị CBVC đầu năm và tổ chức Đại hội Ban đại diện CMHS đầu năm học 2020-2021 của trường

a. Hội nghị CBVC đầu năm: (có thông báo sau).

b. Đại hội BĐD CMHS đầu năm: (có thông báo sau).

9. Dạy học tự chọn năm học 2020-2021

 Dạy tiếng Anh

Tiếp tục giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 3-4-5 theo giáo trình Tiếng Anh mới 3-4-5 theo qui định. Không dạy Tiếng Anh cho lớp 1 buổi/ ngày theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. 

          Xây dựng dạy kế hoạch dạy tiếng Anh năm học 2020 -2021, trong đó lớp 1, 2 dạy 2 tiết/ tuần; lớp 3,4,5 học tiếng Anh 4 tiết/ tuần.

         

- Nộp báo cáo Mẫu Dạy và học tự chọn Tiếng Anh NH 2020-2021 (theo mẫu) trễ nhất ngày 11/9/2020.

10. Về tăng cường công tác đổi mới PPDH, nâng cao CLGD theo định hướng phát huy năng lực học tập học sinh; dạy lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục các môn học và nội dung Giáo dục lịch sử, địa lý địa phương.

          Thực hiện theo công văn 138/CV-PGD ĐT, ngày 24/7/2019 về việc hướng dẫn sử dụng giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học từ năm học 2019- 2020;

11. Các hội thi, cuộc thi

Thi giáo viên dạy giỏi TH, GVCN lớp giỏi và viết chữ đẹp cấp thị xã (có kế hoạch gửi riêng);

12. Sinh hoạt chuyên môn tiểu học tháng 9/2020

a) Sinh hoạt chuyên môn toàn trường

- Thời gian: 15 giờ, ngày 18/9/2020 (Thứ sáu)

- Nội dung: Phó Hiệu trưởng chuyên môn triển khai:

+ Triển khai tất cả các văn bản chuyên môn đầu năm học 2020-2021

+ Qui định nền nếp chuyên môn, qui định tiêu chuẩn thi đua, về hồ sơ sổ sách chuyên môn,… của trường.

+ Tổ chức ký kết giao ước thi đua về thực hiện nhiệm vụ và các phong trào chuyên môn trong năm học giữa các tổ trong trường

+ Triển khai kế hoạch đã bàn bạc thống nhất ở Cụm chuyên môn, thông báo các tiết đã đăng ký Hội giảng ở Cụm CM

b) Sinh hoạt từng Tổ chuyên môn trường

- Thời gian: do Tổ trưởng lên lịch và triển khai (họp Tổ 2 lần/ tháng) 

- Nội dung: cụ thể hóa theo các nội dung  SHCM trường; cần chi tiết cho Tổ chuyên môn của mình.

13. Công tác tự kiểm tra, tự chấn chỉnh 

a. Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ năm học 2020– 2021 Khi thực hiện kiểm tra từng chuyên đề cần bảo đảm đủ 7 bước khi tổ chức các lần kiểm tra nội bộ theo Công văn hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ năm học 2020–2021 của các trường hạn chót ngày 18/9/2020.

c. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiểm tra các trường MN-MG, TH, TH-THCS trực thuộc về hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021.

d. Các trường báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra về việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản chậm nhất 15/9/2020.

14. Công tác thực hiện tự kiểm tra, đánh giá và kiểm tra chéo, chấm điểm TCTĐ giai đoạn 1 khối trường TH trong tỉnh

( Chờ kế hoạch tỉnh )

II. CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

         1. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

         2. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại Hội Liên đội và Chuẩn bị văn kiện, báo cáo và các điều kiện khác để tổ chức Đại Hội Liên đội. (trong  tháng 9/2020  các Liên đội phải hoàn thành việc tổ chức Đại hội Liên đội và trích nộp biên bản, danh sách BCH liên đội mới về Hội đồng đội).

         3. Các liên đội tham mưu với Ban giám hiệu treo băng rôn tuyên truyền và tổ chức hưởng ứng các ngày lễ trong tháng 9/2020.

         4. Tổng phụ trách đội tập trung BCH liên đội, đội trống và đội nghi thức

         5. Lên kế hoạch năm học và phối hợp với Ban lao động tổ chức cho học sinh làm vệ sinh trường lớp và sắp xếp lại phòng (góc) đội.

         6. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, đội viên thực hiện tốt phong trào "Nhà vệ sinh là nơi sạch, đẹp của trường em" và phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn".

         7. Tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục học sinh và phụ huynh tham gia thực hiện tốt công trình xây dựng "Cổng trường an toàn giao thông" của liên đội.

         8. Thực hiện tốt phong trào "Giúp bạn nghèo vượt khó'', "Vòng tay bè bạn" và phong trào "Tấm áo tặng bạn" ngay từ đầu năm học bằng hình thức vận động, quyên góp quỹ Kế hoạch nhỏ để thực hiện tốt các phong trào ngay từ đầu năm học.

         9. Liên đội lên kế hoạch phối hợp với Ban giám hiệu trường tuyên truyền, vận động và quyên góp quà, bánh để tặng cho học sinh nghèo trong buổi tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi tại liên đội và ngày rằm 15/8 Âm lịch.

10. GV-TPT Đội cùng nhà trường phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền vận động học sinh ra lớp cho đúng theo kế hoạch.

          11. Tổ chức vận động mạnh thường quân và doanh nghiệp quyên góp tiền, tập-viết, quần áo... để tặng cho học sinh nghèo, những em có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện cho các em được đến trường học tập tốt.

          12. Tham mưu Hiệu trưởng ban hành tiêu chuẩn thi đua của Liên chi đội.

          13. Phối hợp BGH trường phát động các phong trào: Trang trí liên chi đội; không viết bậy, vẽ bậy lên bàn ghế và các nơi khác trong liên chi đội; Tổ chức lao động làm vệ sinh liên chi đội, kết hợp việc tăng cường chăm sóc và trồng tốt các cây xanh – cây kiểng trong khuôn viên liên đội, làm công trình măng non cho chi-Liên đội góp phần tạo cảnh quang của trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

          14. Tiến hành ổn định các chi-Liên đội, chọn đội cờ đỏ, bầu ban chỉ huy Sao nhi đồng, chi đội, soạn và triển khai thang điểm và nội quy thi đua của Đội đến hội đồng sư phạm và liên đội cùng phối hợp thực hiện.

          15. GV – TPT Đội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh củng cố tổ, đội phát thanh, tuyên truyền măng non, đề ra nội dung trình Hiệu trưởng duyệt, sau đó chọn đội viên có năng khiếu và hướng dẫn các em bắt đầu hoạt động phát thanh – tuyên truyền ngay đầu năm học.

          16. Thành lập các tổ, nhóm, đôi bạn học tập, góc học tập có thời gian biểu rèn luyện thói quen sinh hoạt đúng giờ, góp phần hình thành ý thức sinh hoạt có nền nếp, giờ nào việc đó cho các em.

17. Phối hợp với các đoàn thể tiếp tục phát động và thực hiện các phong trào do ngành và cấp trên phát động.

III. CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XMC

1. Việc xác nhận trong địa bàn quản lí đi học nơi khác năm 2020

 Các trường liên hệ xác nhận số HS trong địa bàn quản lý đang học ở trường khác: hạn chót 10/2020.

2. Thực hiện cập nhật trình độ vào phiếu điều tra 0-60 của năm 2020

Kiểm tra lại các biểu mẫu đối chiếu trước lại kết quả đạt năm 2020 ở các độ tuổi theo quy định chuẩn.

 Tiếp tục rà soát trình độ: lên lớp, HTCTTH, trình độ PC XMC và lưu ban, chuyển đi, đến, chết, khuyết tật..... ở các độ tuổi từ 0-60 tuổi thật chính xác.

 * Phân công cập nhật vào phiếu điều tra 0 - 60:

Độ tuổi 6 -14 và 19 - 60: Do các trường tiểu học phụ trách cập nhật và ký tên vào phiếu cập nhật (nếu trong phiếu điều tra có trình độ của TH và trình độ THCS thì chừa 1 dòng cho giáo viên THCS ký tên cập nhật vào phiếu đó).

Để mang tính liên thông số liệu của 3 cấp MN-MG, TH & THCS thì các trường trong xã phải đối chiếu thống nhất,chính xác, khớp và nhập vào nhật file Excel gốc chung ( từ 0- 60) của xã, phường, đồng thời nộp file Excel gốc về PGD-ĐT đúng quy định và chuyển về SGD-ĐT đúng thời gian quy định.

3. Công tác chỉ đạo đạt chuẩn phổ cập năm 2020:

+ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi: Toàn thị xã có 10/10 xã, phường đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100%.

+ PCGDTH : Duy trì, cũng cố toàn thị xã có 10/10 xã, phường đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 năm 2020.

+ PCTHCS : Tái công nhận 10/10 xã, phường đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 năm 2020.

+ Xóa mù chữ: Duy trì 10/10 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức 2 năm 2020.

         B. TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

I. Văn phòng

- Các trường trực thuộc bắt đầu gửi báo cáo tháng định kỳ ngày 25 hàng tháng về văn phòng, lưu ý điền số liệu theo mẫu của Phòng đã gửi, không được chỉnh sửa mẫu. Số liệu phải khớp với báo cáo của Tổ chuyên môn (mẫu báo cáo file excel gửi qua mail cho các trường).

- Làm báo cáo đúng thời hạn quy định, đầy đủ và chính xác để Văn Phòng PGD kịp tổng hợp báo cáo về Sở. Đồng thời thường xuyên cập nhật hộp thư để kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo với Phòng Giáo dục.

- Cập nhật thông tin, đăng tin lễ khai giảngtrên website đơn vị, website Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. Kế toán

Rà soát tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng bậc lương, phụ cấp, tăng giảm quỹ tiền lương và khoản phải nộp theo lương đợt II/2019 và đợt I/2020, giáo viên thuyên chuyển, giáo viên hợp đồng trong định biên và tiền công thuê mướn báo cáo tăng, giảm kịp thời để bổ sung kinh phí.

Phòng giáo dục cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2020, theo nhu cầu báo cáo nâng bậc lương, tăng biên chế, các khoản phụ cấp, tiền tăng giờ (năm học 2019-2020), BHXH- BHTN theo lương để phòng giáo dục cân đối nguồn điều chỉnh tăng, giảm dự toán bổ sung cho các đơn vị.

Các khoản thu Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm kết hợp con người . . .thu phải đăng nộp kịp thời và cấp phát thẻ cho học sinh.

Thực hiện công khai nguồn ngân sách nhà nước theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ và công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.             

III. Tổ chức

1. Báo cáo tình hình học sinh, lớp, số lượng người làm việc và nhu cầu số lượng người làm việc năm học 2020-2021

Tháng 9 năm 2020 trở đi, sẽ sử dụng biểu mới chính thức sau biểu tháng 8 năm 2020 dự báo kế hoạch phát triển giáo dục do Phòng Giáo dục và Đào tạo thiết lập để định kỳ hàng tháng vào thời điểm đầu tháng thường xuyên báo cáo tình hình lớp, học sinh, đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên (không còn sử dụng biểu cũ, tiếp tục báo cáo bằng hình thức gửi qua mail kể từ tháng 9). Riêng tháng 9 hàng năm phải chờ các trường được Phòng GD-ĐT thẩm định, duyệt tuyển sinh mở lớp và phân công chuyên môn và dự báo ngày 10 tháng 9 các trường báo cáo về Phòng GD-ĐT để tổng hợp số liệu và đồng thời Phòng GD-ĐT cũng tiến hành cân đối, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế được giao và số lượng người làm việc giao lại các trường tiếp tục thực hiện năm học 2020-2021. 

2. Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo (Thông tư này đã chuyển mail các trường để Hiệu trưởng tổ chức triển khai và thực hiện).

3. Thực hiện quy trình, thủ tục thành lập các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị trường học

Hiệu trưởng các trường tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai và thực hiện theo Điều lệ trường học và các văn bản của cấp trên hiện hành về quy trình, thủ tục thành lập các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường ngay từ đầu năm học.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 9/2020, yêu cầu CB-GV-NV thực hiện tốt nội dung kế hoạch./.                                               

                                        

Nơi nhận:                       

- CB-GV-NV;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Châu Chí Cường

 

 

 

Tác giả: Trường TH Tân Thạnh A